صفحه اصلي | (ورود | عضويت)

آشنايي با گواهينامه ها

براي آشنايي با هر آزمون بر روي عنوان آزمون مربوطه کليک کنيد:

اصول بازارسرمايه

فهرست موادآزمون:
رديف عنوان درس تعدادسوالات ضريب جزييات سرفصل
1 فهم وتحليل صورتهاي مالي 25 4 Pdf
2 مقدمات بازارها، ابزارهاونهادهاي مالي 25 4 Pdf
3 مقدمات امورمالي شرکتي 25 4 Pdf
4 مقدماتي براقتصاد 25 3 Pdf
5 روش هاي کمي مقدماتي 25 3 Pdf
6 اصول بازارسرمايه اسلامي واخلاق حرفه اي 20 4 Pdf
7 مقررات اصول بازارسرمايه 25 4 Pdf
منابع پيشنهادي:
درس اصول بازارسرمايه واخلاق حرفه اي:
1-بورس بازي دربازارسهام ازديدگاه اسلام (فايل پيوست)
2-بخش هاي مرتبط باسرفصل هاي آزمون ازکتاب ابزارهاي مالي اسلامي(صکوک) سيدعباس موسويان ناشر:سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي
3-ابزارهاي مالي اسلامي (صکوک)
4- نگاهي تحليلي برشاخص هاي بورس بارويکردي برسهام شناورآزاد(فايل پيوست)

کارشناسي عرضه وپذيرش

فهرست مواد آزمون:
رديف عنوان درس تعداد سوالات ضريب جزئيات سرفصل
1 مقررات عرضه و پذيرش 40 - Pdf

مديريت نهادهاي بازارسرمايه

فهرست مواد آزمون:
رديف عنوان درس تعداد سوالات ضريب جزئيات سرفصل
1 اصول راهبري شرکتي 30 - Pdf
2 مقررات مديرت نهادهاي بازار سرمايه 40 - Pdf

تحليل گري بازارسرمايه

فهرست مواد آزمون:
رديف عنوان درس تعداد سوالات ضريب جزئيات سرفصل
1 لغات تخصصي مالي، اقتصاد و درک مطلب متون مالي-اقتصادي زبان 20 2 Pdf
2 مباحث پيشرفته در فهم و تحليل صورتهاي مالي 20 4 Pdf
3 مباحث پيشرفته در امور مالي شرکتي 25 4 Pdf
4 مباحث پيشرفته سرمايه گذاري 35 4 Pdf
5 اقتصاد پيشرفته 25 3 Pdf
6 روشهاي کمي پيشرفته 30 3 Pdf
7 مقررات تحليلگري بازار سرمايه 25 4 Pdf

مديريت سبداوراق بهادار

فهرست مواد آزمون:
رديف عنوان درس تعداد سوالات ضريب جزئيات سرفصل
1 مديريت سبد اوراق بهادار 40 - Pdf
2 مقررات سبد اوراق بهادار 30 - Pdf

ارزشيابي اوراق بهادار


فهرست مواد آزمون:
رديف عنوان درس تعداد سوالات ضريب جزئيات سرفصل
1 مباحث پيشرفته در ارزش گذاري سهام 30 - Pdf
2 مباحث پيشرفته در ارزش گذاري اوراق بهادار با درآمد ثابت 30 - Pdf
3 مباحث پيشرفته در ابزار مشتقه و ارزش گذاري آنها 40 - Pdf

معامله گري بازارسرمايه

فهرست مواد آزمون:
رديف عنوان درس تعداد سوالات ضريب جزئيات سرفصل
1 معامله گري بازار سرمايه 60 - Pdf
منابع پيشنهادي:© Copyright 2015, All Right Reserved تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد