صفحه اصلي | (ورود | عضويت)

شرايط عمومي و اختصاصي مورد نياز براي ثبت نام در آزمون

شرايط عمومي:
شرط شرکت داوطلبان درآزمون هاي بازارسرمايه، داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي يابالاترازدانشگاه هاياموسسات آموزشي داخلي موردتاييدوزارت علوم، تحقيقات وفن آوري يامعادل آن هايامدرک تحصيلي ازدانشگاه هاوموسسات آموزشي خارجي که توسط وزارت علوم، تحقيقات وفن آوري معادل کارشناسي يابالاترارزش گذاري شده باشد، درتمامي رشته هاي تحصيلي.
دانشجويان ترم آخردورۀ کارشناسي که مدرک تحصيلي آنان حداکثرتاپايان شهريور ماه 1393 قابل ارايه باشد، مي تواننددراين آزمون هاشرکت نمايند. بديهي است درصورت عدم داشتن شرايط عمومي وهمچنين عدم رعايت پيش نيازهرآزمون وشرکت درآزمون هاي مربوطه وقبولي درآن، قبولي مذکورکان لم يکن تلقي مي شود.
جهت اطلاع، پيش نيازهاي هرآزمون درتوضيحات مندرج درجدول مربوطه به طورکامل آورده شده است.


شرایط اختصاصی هر آزمون
اصول بازارسرمايه
اين آزمون داراي پيش نيازنمي باشد. کساني که قبلاداراي هريک ازدوگواهي نامه اصول مقدماتي بورس اوراق بهادار يااصول مقدماتي بورس کالا هستند، نيازي به شرکت دراين آزمون ندارندوگواهي نامه اصول بازارسرمايه به آنان تعلق خواهدگرفت.


معامله گري بورس کالا
پيش نياز شرکت در اين آزمون، داشتن گواهي نامه اصول بازار سرمايه است، کساني که داراي گواهي نامه اصول بازار نيستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدي گواهي نامه اصول بازار سرمايه را دريافت کنند، در غير اين صورت، قبولي آنان در آزمون معامله گري بورس کالا منتفي خواهد شد. صدور گواهي نامه معامله گري بورس کالا منوط به قبولي در آزمون اصول بازار سرمايه است. ضمنا افرادي که قبلا گواهي نامه اصول مقدماتي بورس کالا را دريافت کرده اند، لازم نيست در آزمون معامله گري بورس کالا شرکت کنند و اين گواهي نامه به آنان تعلق خواهد گرفت.


معامله گري ابزارمشتقه
پيش نياز شرکت در اين آزمون، داشتن گواهي نامه اصول بازار سرمايه است، کساني که داراي گواهي نامه اصول بازار سرمايه نيستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدي گواهي نامه اصول بازار سرمايه را دريافت کنند، در غير اين صورت، قبولي آنان در آزمون معامله گري ابزار مشتقه منتفي خواهد شد. صدور گواهي نامه معامله گري ابزار مشتقه منوط به قبولي در آزمون اصول بازار سرمايه است. ضمنا افرادي که قبلا گواهي نامه معامله گر قراردادهاي آتي را دارند، لازم نيست در آزمون معامله گري ابزار مشتقه شرکت کنند و اين گواهي نامه به آنان تعلق خواهد گرفت.


معامله گري اوراق تامين مالي
پيش نياز شرکت در اين آزمون، داشتن گواهي نامه اصول بازار سرمايه است، کساني که داراي گواهي نامه اصول بازار سرمايه نيستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدي گواهي نامه اصول بازار سرمايه را دريافت کنند، در غير اين صورت، قبولي آنان در آزمون معامله گري اوراق تمين مالي منتفي خواهد شد. صدور گواهي نامه معامله گري اوراق تمين مالي منوط به قبولي در آزمون اصول بازار سرمايه است. ضمنا افرادي که قبلا گواهي نامه اصول مقدماتي بورس اوراق بهادار را دريافت کرده اند، لازم نيست در آزمون معامله گري اوراق تمين مالي شرکت کنند و اين گواهي نامه به آنان تعلق خواهد گرفت.


کارشناسي عرضه وپذيرش
پيش نياز شرکت در اين آزمون، داشتن گواهي نامه اصول بازار سرمايه است، کساني که داراي گواهي نامه اصول بازار نيستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدي گواهي نامه اصول بازار سرمايه را دريافت کنند، در غير اين صورت، قبولي آنان در آزمون کارشناسي عرضه و پذيرش منتفي خواهد شد. صدور گواهي نامه کارشناسي عرضه و پذيرش منوط به قبولي در آزمون اصول بازار سرمايه است.


مديريت نهادهاي بازارسرمايه
پيش نياز شرکت در اين آزمون، داشتن گواهي نامه اصول بازار سرمايه است، کساني که داراي گواهي نامه اصول بازار سرمايه نيستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدي گواهي نامه اصول بازار سرمايه را دريافت کنند، در غير اين صورت، قبولي آنان در آزمون مديريت نهادهاي بازار سرمايه منتفي خواهد شد. صدور گواهي نامه مديريت نهادهاي بازار سرمايه منوط به قبولي در آزمون اصول بازار سرمايه است.


تحلیل گری بازار سرمایه
پیش‌نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهي نامه اصول بازار سرمایه است. فقط افرادی می‌توانند در این آزمون شرکت کنند، که قبلاً یکی از گواهي نامه‌های اصول بازار سرمایه، اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار و یا اصول مقدماتی بورس کالا را داشته باشند.


مدیریت سبد اوراق بهادار
پیش‌نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهي نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه است. کسانی که دارای گواهي نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه نیستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدی گواهي نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را دریافت کنند، در غیر این‌صورت، قبولی آنان در آزمون مدیریت سبد اوراق بهادارمنتفی خواهد شد. صدور گواهي نامه مدیریت سبد اوراق بهادار منوط به قبولی در آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه است. ضمناً افرادی که از قبل هر یک از گواهي نامه‌های تحلیل‌گری بورس اوراق بهادار و یا تحلیل‌گری بورس کالا را دریافت کرده‌اند نیز می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.


ارزشیابی اوراق بهادار
پیش‌نیاز شرکت دراین آزمون، داشتن گواهي نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه است. کسانی که دارای گواهي نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه نیستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدی گواهي نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را دریافت کنند، در غیر این‌صورت، قبولی آنان در آزمون ارزشیابی اوراق بهادارمنتفی خواهد شد. صدور گواهي نامه ارزشیابی اوراق بهادارمنوط به قبولی در آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه است. ضمناً افرادی که از قبل، هر یک از گواهي نامه‌های تحلیل‌گری بورس اوراق بهادار و یا تحلیل‌گری بورس کالا را دریافت کرده‌اند نیز می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.
© Copyright 2014, All Right Reserved تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد