صفحه اصلي | (ورود | عضويت)

شرايط عمومي و اختصاصي مورد نياز براي ثبت نام در آزمون

شرايط عمومي:
شرط شرکت داوطلبان درآزمون هاي بازارسرمايه، داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي يابالاترازدانشگاه هاياموسسات آموزشي داخلي موردتاييدوزارت علوم، تحقيقات وفن آوري يامعادل آن هايامدرک تحصيلي ازدانشگاه هاوموسسات آموزشي خارجي که توسط وزارت علوم، تحقيقات وفن آوري معادل کارشناسي يابالاترارزش گذاري شده باشد، درتمامي رشته هاي تحصيلي.
دانشجويان ترم آخردورۀ کارشناسي که مدرک تحصيلي آنان حداکثرتاپايان اسفند ماه 1393 قابل ارايه باشد، مي تواننددراين آزمون هاشرکت نمايند. بديهي است درصورت عدم داشتن شرايط عمومي وهمچنين عدم رعايت پيش نيازهرآزمون وشرکت درآزمون هاي مربوطه وقبولي درآن، قبولي مذکورکان لم يکن تلقي مي شود.
جهت اطلاع، پيش نيازهاي هرآزمون درتوضيحات مندرج درجدول مربوطه به طورکامل آورده شده است.


شرایط اختصاصی هر آزمون
اصول بازارسرمايه
اين آزمون داراي پيش نيازنمي باشد. کساني که قبلاداراي هريک ازدوگواهي نامه اصول مقدماتي بورس اوراق بهادار يااصول مقدماتي بورس کالا هستند، نيازي به شرکت دراين آزمون ندارندوگواهي نامه اصول بازارسرمايه به آنان تعلق خواهدگرفت.


کارشناسي عرضه وپذيرش
پيش نياز شرکت در اين آزمون، داشتن گواهي نامه اصول بازار سرمايه است، کساني که داراي گواهي نامه اصول بازار نيستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدي گواهي نامه اصول بازار سرمايه را دريافت کنند، در غير اين صورت، قبولي آنان در آزمون کارشناسي عرضه و پذيرش منتفي خواهد شد. صدور گواهي نامه کارشناسي عرضه و پذيرش منوط به قبولي در آزمون اصول بازار سرمايه است.


مديريت نهادهاي بازارسرمايه
پيش نياز شرکت در اين آزمون، داشتن گواهي نامه اصول بازار سرمايه است، کساني که داراي گواهي نامه اصول بازار سرمايه نيستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدي گواهي نامه اصول بازار سرمايه را دريافت کنند، در غير اين صورت، قبولي آنان در آزمون مديريت نهادهاي بازار سرمايه منتفي خواهد شد. صدور گواهي نامه مديريت نهادهاي بازار سرمايه منوط به قبولي در آزمون اصول بازار سرمايه است.


تحلیل گری بازار سرمایه
پیش‌نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهي نامه اصول بازار سرمایه است. فقط افرادی می‌توانند در این آزمون شرکت کنند، که قبلاً یکی از گواهي نامه‌های اصول بازار سرمایه، اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار و یا اصول مقدماتی بورس کالا را داشته باشند.


مديريت سبداوراق بهادار
پيش نياز شرکت در اين آزمون، داشتن گواهي نامه تحليل گري بازار سرمايه است. کساني که داراي گواهي نامه تحليل گري بازار سرمايه نيستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدي گواهي نامه تحليل گري بازار سرمايه را دريافت کنند، در غير اين صورت، قبولي آنان در آزمون مديريت سبد اوراق بهادارمنتفي خواهد شد. صدور گواهي نامه مديريت سبد اوراق بهادار منوط به قبولي در آزمون تحليل گري بازار سرمايه است. ضمنا افرادي که از قبل هر يک از گواهي نامه هاي تحليل گري بورس اوراق بهادار و يا تحليل گري بورس کالا را دريافت کرده اند نيز مي توانند در اين آزمون شرکت کنند.


ارزشیابی اوراق بهادار
پیش‌نیاز شرکت دراین آزمون، داشتن گواهي نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه است. کسانی که دارای گواهي نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه نیستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدی گواهي نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را دریافت کنند، در غیر این‌صورت، قبولی آنان در آزمون ارزشیابی اوراق بهادارمنتفی خواهد شد. صدور گواهي نامه ارزشیابی اوراق بهادارمنوط به قبولی در آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه است. ضمناً افرادی که از قبل، هر یک از گواهي نامه‌های تحلیل‌گری بورس اوراق بهادار و یا تحلیل‌گری بورس کالا را دریافت کرده‌اند نیز می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.


معامله گري بازارسرمايه
مطابق مصوبه جلسه شماره 331 مورخ 30/01/1393 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، "افرادي که داراي مدرک تحصيلي کارشناسي و بالاتر مورد تييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در رشته هاي مرتبط از قبيل گرايش هاي مالي رشته مديريت، حقوق مالي، مهندسي مالي، حسابداري و اقتصاد بوده و معدل آنها بالاتر از 15 باشد، در صورت شرکت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمايه و معامله گري) و کسب حد نصاب 40 و در خصوص ساير رشته ها، در صورت موفقيت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمايه و معامله گري) و کسب حد نصاب 40 با پيش نياز گواهي نامه اصول بازار سرمايه و شرکت در دوره هاي آموزشي مربوطه، مي توانند به عنوان معامله گر شروع به فعاليت نمايند."
© Copyright 2014, All Right Reserved تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد