صفحه اصلي | (ورود | عضويت)

شرايط عمومي و اختصاصي مورد نياز براي ثبت نام در آزمون

شرايط عمومي:
شرط شرکت داوطلبان درآزمون هاي بازارسرمايه، داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي يابالاترازدانشگاه هاياموسسات آموزشي داخلي موردتاييدوزارت علوم، تحقيقات وفن آوري يامعادل آن هايامدرک تحصيلي ازدانشگاه هاوموسسات آموزشي خارجي که توسط وزارت علوم، تحقيقات وفن آوري معادل کارشناسي يابالاترارزش گذاري شده باشد، درتمامي رشته هاي تحصيلي.
دانشجويان ترم آخردورۀ کارشناسي که مدرک تحصيلي آنان حداکثرتاپايان شهريورماه 1394قابل ارايه باشد، مي تواننددراين آزمون هاشرکت نمايند. بديهي است درصورت عدم داشتن شرايط عمومي وهمچنين عدم رعايت پيش نيازهرآزمون وشرکت درآزمون هاي مربوطه وقبولي درآن، قبولي مذکورکان لم يکن تلقي مي شود.
جهت اطلاع، پيش نيازهاي هرآزمون درتوضيحات مندرج درجدول مربوطه به طورکامل آورده شده است.


شرایط اختصاصی هر آزمون
اصول بازارسرمايه
اين آزمون داراي پيش نيازنمي باشد. کساني که قبلاداراي هريک ازدوگواهي نامه اصول مقدماتي بورس اوراق بهادار يااصول مقدماتي بورس کالا هستند، نيازي به شرکت دراين آزمون ندارندوگواهي نامه اصول بازارسرمايه به آنان تعلق خواهدگرفت.


کارشناسي عرضه وپذيرش
پيش نياز شرکت در اين آزمون، داشتن گواهي نامه اصول بازار سرمايه است، کساني که داراي گواهي نامه اصول بازار نيستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدي گواهي نامه اصول بازار سرمايه را دريافت کنند، در غير اين صورت، قبولي آنان در آزمون کارشناسي عرضه و پذيرش منتفي خواهد شد. صدور گواهي نامه کارشناسي عرضه و پذيرش منوط به قبولي در آزمون اصول بازار سرمايه است.


مديريت نهادهاي بازارسرمايه
پيش نياز شرکت در اين آزمون، داشتن گواهي نامه اصول بازار سرمايه است، کساني که داراي گواهي نامه اصول بازار سرمايه نيستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدي گواهي نامه اصول بازار سرمايه را دريافت کنند، در غير اين صورت، قبولي آنان در آزمون مديريت نهادهاي بازار سرمايه منتفي خواهد شد. صدور گواهي نامه مديريت نهادهاي بازار سرمايه منوط به قبولي در آزمون اصول بازار سرمايه است.


تحليل گري بازارسرمايه
پيش نياز شرکت در اين آزمون، داشتن گواهي نامه اصول بازار سرمايه است. فقط افرادي مي توانند در اين آزمون شرکت کنند، که قبلا يکي از گواهي نامه هاي اصول بازار سرمايه، اصول مقدماتي بورس اوراق بهادار و يا اصول مقدماتي بورس کالا را داشته باشند.


مديريت سبداوراق بهادار
پيش نياز شرکت در اين آزمون، داشتن گواهي نامه تحليل گري بازار سرمايه است. کساني که داراي گواهي نامه تحليل گري بازار سرمايه نيستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدي گواهي نامه تحليل گري بازار سرمايه را دريافت کنند، در غير اين صورت، قبولي آنان در آزمون مديريت سبد اوراق بهادارمنتفي خواهد شد. صدور گواهي نامه مديريت سبد اوراق بهادار منوط به قبولي در آزمون تحليل گري بازار سرمايه است. ضمنا افرادي که از قبل هر يک از گواهي نامه هاي تحليل گري بورس اوراق بهادار و يا تحليل گري بورس کالا را دريافت کرده اند نيز مي توانند در اين آزمون شرکت کنند.


ارزشيابي اوراق بهادار
پيش نياز شرکت دراين آزمون، داشتن گواهي نامه تحليل گري بازار سرمايه است. کساني که داراي گواهي نامه تحليل گري بازار سرمايه نيستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدي گواهي نامه تحليل گري بازار سرمايه را دريافت کنند، در غير اين صورت، قبولي آنان در آزمون ارزشيابي اوراق بهادارمنتفي خواهد شد. صدور گواهي نامه ارزشيابي اوراق بهادارمنوط به قبولي در آزمون تحليل گري بازار سرمايه است. ضمنا افرادي که از قبل، هر يک از گواهي نامه هاي تحليل گري بورس اوراق بهادار و يا تحليل گري بورس کالا را دريافت کرده اند نيز مي توانند در اين آزمون شرکت کنند.


معامله گري بازارسرمايه
مطابق مصوبه جلسه شماره 331 مورخ 30/01/1393 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، "افرادي که داراي مدرک تحصيلي کارشناسي و بالاتر مورد تييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در رشته هاي مرتبط از قبيل گرايش هاي مالي رشته مديريت، حقوق مالي، مهندسي مالي، حسابداري و اقتصاد بوده و معدل آنها بالاتر از 15 باشد، در صورت شرکت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمايه و معامله گري) و کسب حد نصاب 40 و در خصوص ساير رشته ها، در صورت موفقيت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمايه و معامله گري) و کسب حد نصاب 40 با پيش نياز گواهي نامه اصول بازار سرمايه و شرکت در دوره هاي آموزشي مربوطه، مي توانند به عنوان معامله گر شروع به فعاليت نمايند."
© Copyright 2015, All Right Reserved تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد