صفحه اصلي | (ورود | عضويت)

جدول زماني آزمون ها

عنوان آزمونزمان آزمونپيش نيازهم نيازفروش
اعتبار
ثبت نامچاپ کارت
ورود به جلسه
کارشناسي عرضه وپذيرش- الکترونيکي- دوره بيست وپنجم-گروه يک 1393/08/22

09:00
- دارد از
1393/08/10
08:00


تا
1393/08/15
22:00
از
1393/08/10
08:00


تا
1393/08/15
23:59
از
1393/08/18
08:00


تا
1393/08/22
12:00
کارشناسي عرضه وپذيرش- الکترونيکي- دوره بيست وپنجم-گروه دو 1393/08/22

09:45
- دارد از
1393/08/10
08:00


تا
1393/08/15
22:00
از
1393/08/10
08:00


تا
1393/08/15
23:59
از
1393/08/18
08:00


تا
1393/08/22
12:00
مديريت نهادهاي بازارسرمايه- الکترونيکي- دوره بيست وپنجم-گروه يک 1393/08/22

14:00
- دارد از
1393/08/10
08:00


تا
1393/08/15
22:00
از
1393/08/10
08:00


تا
1393/08/15
23:59
از
1393/08/18
08:00


تا
1393/08/22
16:00
معامله گري بازارسرمايه - الکترونيکي- دوره بيست وپنجم-گروه يک 1393/09/06

09:00
- دارد از
1393/08/10
08:00


تا
1393/08/15
22:00
از
1393/08/10
08:00


تا
1393/08/15
23:59
از
1393/09/01
08:00


تا
1393/09/06
12:00
معامله گري بازارسرمايه - الکترونيکي- دوره بيست وپنجم-گروه دو 1393/09/06

10:15
- دارد از
1393/08/10
08:00


تا
1393/08/15
22:00
از
1393/08/10
08:00


تا
1393/08/15
23:59
از
1393/09/01
08:00


تا
1393/09/06
12:00
ارزشيابي اوراق بهادار- الکترونيکي- دوره بيست وپنجم-گروه يک 1393/09/06

14:00
دارد دارد از
1393/08/10
08:00


تا
1393/08/15
22:00
از
1393/08/10
08:00


تا
1393/08/15
23:59
از
1393/09/01
08:00


تا
1393/09/06
16:00
معامله گري بازارسرمايه - الکترونيکي- دوره بيست وپنجم-گروه سه 1393/09/20

09:00
- دارد از
1393/08/10
08:00


تا
1393/08/15
22:00
از
1393/08/10
08:00


تا
1393/08/15
23:59
از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/20
12:00
معامله گري بازارسرمايه - الکترونيکي- دوره بيست وپنجم-گروه چهار 1393/09/20

10:15
- دارد از
1393/08/10
08:00


تا
1393/08/15
22:00
از
1393/08/10
08:00


تا
1393/08/15
23:59
از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/20
12:00
مديريت سبداوراق بهادار- الکترونيکي- دوره بيست وپنجم-گروه يک 1393/09/20

14:00
دارد دارد از
1393/08/10
08:00


تا
1393/08/15
22:00
از
1393/08/10
08:00


تا
1393/08/15
23:59
از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/20
16:00


© Copyright 2014, All Right Reserved تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد