صفحه اصلي | (ورود | عضويت)

جدول زماني آزمون ها

عنوان آزمونزمان آزمونپيش نيازهم نيازفروش
اعتبار
ثبت نامچاپ کارت
ورود به جلسه
اصول بازارسرمايه- دوره بيست وسوم 1393/06/07

09:00
- دارد از
1393/04/01
08:00


تا
1393/04/09
22:00
از
1393/04/01
08:00


تا
1393/04/09
23:59
از
1393/06/01
08:00


تا
1393/06/07
22:00
تحليل گري بازارسرمايه- دوره بيست وسوم 1393/06/07

14:00
دارد - از
1393/04/01
08:00


تا
1393/04/09
22:00
از
1393/04/01
08:00


تا
1393/04/09
23:59
از
1393/06/01
08:00


تا
1393/06/07
22:00
مديريت نهادهاي بازارسرمايه- دوره بيست وسوم 1393/06/06

11:30
- دارد از
1393/04/01
08:00


تا
1393/04/09
22:00
از
1393/04/01
08:00


تا
1393/04/09
23:59
از
1393/06/01
08:00


تا
1393/06/07
22:00
مديريت سبداوراق بهادار- الکترونيکي- دوره بيست وسوم- گروه يک 1393/06/20

09:00
دارد دارد از
1393/04/01
08:00


تا
1393/04/09
22:00
از
1393/04/01
08:00


تا
1393/04/09
23:59
از
1393/06/15
08:00


تا
1393/06/21
22:00
مديريت سبداوراق بهادار- الکترونيکي- دوره بيست وسوم- گروه دوم 1393/06/20

10:30
دارد دارد از
1393/04/01
08:00


تا
1393/04/09
22:00
از
1393/04/01
08:00


تا
1393/04/09
23:59
از
1393/06/15
08:00


تا
1393/06/21
22:00
مديريت سبداوراق بهادار- الکترونيکي- دوره بيست وسوم- گروه سوم 1393/06/20

14:00
دارد دارد از
1393/04/01
08:00


تا
1393/04/09
22:00
از
1393/04/01
08:00


تا
1393/04/09
23:59
از
1393/06/15
08:00


تا
1393/06/21
22:00
مديريت سبداوراق بهادار- الکترونيکي- دوره بيست وسوم- گروه چهارم 1393/06/20

15:30
دارد دارد از
1393/04/01
08:00


تا
1393/04/09
22:00
از
1393/04/01
08:00


تا
1393/04/09
23:59
از
1393/06/15
08:00


تا
1393/06/21
22:00
معامله گري بازارسرمايه- دوره بيست وسوم 1393/06/06

14:30
- دارد از
1393/04/01
08:00


تا
1393/04/09
22:00
از
1393/04/01
08:00


تا
1393/04/09
23:59
از
1393/06/01
08:00


تا
1393/06/07
22:00
کارشناسي عرضوپذيرش- دوره بيست وسوم 1393/06/06

09:00
- دارد از
1393/04/01
08:00


تا
1393/04/09
22:00
از
1393/04/01
08:00


تا
1393/04/09
23:59
از
1393/06/01
08:00


تا
1393/06/07
22:00
مديريت سبداوراق بهادار- الکترونيکي- دوره بيست وسوم- گروه پنجم 1393/06/21

09:00
دارد دارد از
1393/04/07
15:30


تا
1393/04/09
22:00
از
1393/04/07
15:30


تا
1393/04/09
23:59
از
1393/06/15
08:00


تا
1393/06/21
22:00
مديريت سبداوراق بهادار- الکترونيکي- دوره بيست وسوم- گروه ششم 1393/06/21

10:30
دارد دارد از
1393/04/08
08:00


تا
1393/04/09
22:00
از
1393/04/08
08:00


تا
1393/04/09
23:59
از
1393/06/15
08:00


تا
1393/06/21
22:00


© Copyright 2014, All Right Reserved تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد