صفحه اصلي | (ورود | عضويت)

جدول زماني آزمون ها

عنوان آزمونزمان آزمونپيش نيازهم نيازفروش
اعتبار
ثبت نامچاپ کارت
ورود به جلسه
کارشناسي عرضوپذيرش- الکترونيکي- دوره بيست وچهارم-گروه يک 1393/07/10

09:00
- دارد از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
22:00
از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
23:59
از
1393/07/06
08:00


تا
1393/07/10
12:00
کارشناسي عرضوپذيرش- الکترونيکي- دوره بيست وچهارم-گروه دو 1393/07/10

09:45
- دارد از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
22:00
از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
23:59
از
1393/07/06
08:00


تا
1393/07/10
12:00
مديريت نهادهاي بازارسرمايه- الکترونيکي- دوره بيست وچهارم-گروه يک 1393/07/10

14:00
- دارد از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
22:00
از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
23:59
از
1393/07/06
08:00


تا
1393/07/10
16:00
مديريت نهادهاي بازارسرمايه- الکترونيکي- دوره بيست وچهارم-گروه دو 1393/07/10

15:30
- دارد از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
22:00
از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
23:59
از
1393/07/06
08:00


تا
1393/07/10
16:00
معامله گري بازارسرمايه- الکترونيکي- دوره بيست وچهارم-گروه يک 1393/07/24

09:00
- دارد از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
22:00
از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
23:59
از
1393/07/19
08:00


تا
1393/07/24
12:00
معامله گري بازارسرمايه- الکترونيکي- دوره بيست وچهارم-گروه دو 1393/07/24

10:45
- دارد از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
22:00
از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
23:59
از
1393/07/19
08:00


تا
1393/07/24
12:00
ارزشيابي اوراق بهادار- الکترونيکي- دوره بيست وچهارم-گروه يک 1393/07/24

14:00
دارد دارد از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
22:00
از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
23:59
از
1393/07/19
08:00


تا
1393/07/24
16:00
ارزشيابي اوراق بهادار- الکترونيکي- دوره بيست وچهارم-گروه دو 1393/07/24

16:00
دارد دارد از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
22:00
از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
23:59
از
1393/07/19
08:00


تا
1393/07/24
16:00
معامله گري بازارسرمايه- الکترونيکي- دوره بيست وچهارم-گروه سه 1393/08/08

09:00
- دارد از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
22:00
از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
23:59
از
1393/08/03
08:00


تا
1393/08/08
12:00
معامله گري بازارسرمايه- الکترونيکي- دوره بيست وچهارم-گروه چهار 1393/08/08

10:45
- دارد از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
22:00
از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
23:59
از
1393/08/03
08:00


تا
1393/08/08
12:00
مديريت سبداوراق بهادار- الکترونيکي- دوره بيست وچهارم-گروه يک 1393/08/08

14:00
دارد دارد از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
22:00
از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
23:59
از
1393/08/03
08:00


تا
1393/08/08
16:00
مديريت سبداوراق بهادار- الکترونيکي- دوره بيست وچهارم-گروه دو 1393/08/08

15:30
دارد دارد از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
22:00
از
1393/06/29
08:00


تا
1393/07/03
23:59
از
1393/08/03
08:00


تا
1393/08/08
16:00


© Copyright 2014, All Right Reserved تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد