صفحه اصلي | (ورود | عضويت)

جدول زماني آزمون ها

عنوان آزمونزمان آزمونپيش نيازهم نيازفروش
اعتبار
ثبت نامچاپ کارت
ورود به جلسه
معامله گري بازارسرمايه - الکترونيکي- دوره بيست وششم-گروه يک 1393/10/04

09:00
- دارد از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/22
22:00
از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/22
23:59
از
1393/09/29
08:00


تا
1393/10/04
12:00
معامله گري بازارسرمايه - الکترونيکي- دوره بيست وششم-گروه دو 1393/10/04

10:30
- دارد از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/22
22:00
از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/22
23:59
از
1393/09/29
08:00


تا
1393/10/04
12:00
معامله گري بازارسرمايه - الکترونيکي- دوره بيست وششم-گروه سه 1393/10/04

14:00
- دارد از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/22
22:00
از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/22
23:59
از
1393/09/29
08:00


تا
1393/10/04
16:00
معامله گري بازارسرمايه - الکترونيکي- دوره بيست وششم-گروه چهار 1393/10/04

15:30
- دارد از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/22
22:00
از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/22
23:59
از
1393/09/29
08:00


تا
1393/10/04
16:00
مديريت نهادهاي بازارسرمايه - الکترونيکي- دوره بيست وششم-گروه يک 1393/10/18

09:00
- دارد از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/22
22:00
از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/22
23:59
از
1393/10/13
08:00


تا
1393/10/18
12:00
مديريت نهادهاي بازارسرمايه - الکترونيکي- دوره بيست وششم-گروه دو 1393/10/18

10:45
- دارد از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/22
22:00
از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/22
23:59
از
1393/10/13
08:00


تا
1393/10/18
12:00
مديريت سبداوراق بهادار- الکترونيکي- دوره بيست وششم-گروه يک 1393/10/18

14:00
دارد دارد از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/22
22:00
از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/22
23:59
از
1393/10/13
08:00


تا
1393/10/18
16:00
کارشناسي عرضه وپذيرش- الکترونيکي- دوره بيست وششم-گروه يک 1393/11/02

09:00
- دارد از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/22
22:00
از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/22
23:59
از
1393/10/27
08:00


تا
1393/11/02
12:00
کارشناسي عرضه وپذيرش- الکترونيکي- دوره بيست وششم-گروه دو 1393/11/02

10:00
- دارد از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/22
22:00
از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/22
23:59
از
1393/10/27
08:00


تا
1393/11/02
12:00
ارزشيابي اوراق بهادار- الکترونيکي- دوره بيست وششم-گروه يک 1393/11/02

14:00
دارد دارد از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/22
22:00
از
1393/09/15
08:00


تا
1393/09/22
23:59
از
1393/10/27
08:00


تا
1393/11/02
16:00


© Copyright 2014, All Right Reserved تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد